ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠPP

Speciální pedagog

Metodik prevence

Výchovný poradce

Školní psycholog

Hlavním cílem pracovníků ŠPP je zajistit potřebnou péči pro žáky se specifickými obtížemi a také podpořit rodiče a pedagogy v leckdy nelehkých situacích. 

Mohou tak být velkou posilou pro sbor i rodiče (ve školách se mnohdy vyskytuje velký počet dětí vyžadujících větší pozornost a péči, než může samotný pedagog ve třídě zvládnout. 

Někdy problém dítěte dokonce přímo vyžaduje specifické kompetence daného odborníka).

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

PhD. Dana Míková

+420 603 154 285

dana.mikova@naseskola.eu

konzultace individuálně dle domluvy

Speciální pedagog zabezpečuje výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svýchvzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatnímipotřebují poskytnutí podpůrných opatření. (Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření § 16 odst. 9 školského zákona).

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme pravidelně formou individuálních hodin speciálně-pedagogické péče.Speciální pedagog spolupracuje s dalšími pedagogy (třídním, daného předmětu, výchovným poradcem, asistentem pedagoga) na vytváření PLPP a IVP pro konkrétního žáka na základě zprávy "Doporučení školského poradenského zařízení" a postupuje dle jeho doporučení. Dále spolupracuje i na vyhodnocení těchto dokumentů.

PLPP - Plán pedagogické podpory

IVP - Individuální vzdělávací plán

Speciální pedagog je nápomocen rodičům žáka se speciálně vzdělávacími potřebami odbornou konzultací,ukázkou práce s pomůckami, radou a možností spolupráce na individuálních plánech podpory.

METODIK PREVENCE

Mgr. Anna Rychtaříková

anna.rychtarikova@naseskola.eu

individuálně dle domluvy

Metodik prevence zajišťuje preventivní programy ve třídách s cílem posílení pozitivních vztahů mezi dětmi.Tyto programy může sám vytvářet, ale také může koordinovat činnost externích organizací, jejichž pracovníci vstupují do tříd se svým vlastním preventivním programem. 

Metodik prevence se snaží na škole předejít všem sociálně patologickým jevům, jako jsou například šikana, závislosti, záškoláctví, ohrožující zdraví sexuální chování, násilí, vandalismus, kyberšikana, jiná kriminální činnost apod.

V rámci prevence rizikového chování pak pro žáky organizuje různé besedy a přednášky a zároveň poskytuje metodickou podporu a vzdělání v této oblasti pedagogům. Také se snaží přímo vyhledávat žáky s projevy problematického chování a poskytnout jim a jejich rodičům následnou pomoc a poradenství ve spolupráci se ŠPP.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Ing. Jana Havlíčková

+420 607 068 228

jana.havlickova@naseskola.eu

individuálně dle domluvy

Výchovný poradce ve spolupráci s pedagogy školy vyhledává a orientačně šetří žáky, jejichž vývoj, chování a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a navrhuje další péči o tyto žáky. Podobně vyhledává a sleduje nadané a talentované žáky. Následně pak koordinuje komunikaci mezi zákonnými zástupci, pedagogy a školským poradenským zařízením /ŠPZ/ (pedagogicko-psychologickou poradnou /PPP/, speciálním pedagogickým centrem /SPC/ či střediskem výchovné péče/SVP/), a dohlíží na realizaci vzdělávacích opatření těchto žáků.

V rámci kariérního poradenství je výchovný poradce žákům i jejich zákonným zástupcům oporou v rozhodování o dalším vzdělávání a profesní dráze formou individuálního poradenství, školní výuky osobního rozvoje a sebepoznání či besed/přednášek pro zákonné zástupce k průběhu přijímacího řízení na střední školy. Spolupracuje také se ŠPZ či úřadem práce, navštěvuje s žáky veletrhy a dny otevřených dveří středních škol a realizuje exkurze ve firmách.

Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou pomoc v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů /IVP/, plánů pedagogické podpory /PLPP/, práce s nadanými žáky apod., vede evidenci a dokumentaci, aj.

V případě potřeby je kromě ŠPZ v kontaktu také s orgány péče o děti /OSPOD/, policií a jinými institucemi. Úzce spolupracuje s ostatními členy ŠPP – pořádá besedy, přednášky, svolává v případě potřeby výchovnou komisi atd..

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Rút Jungwirthová

rut.jungwirthova@naseskola.eu

konzultace individuálně dle domluvy

Školní psycholog je podporou týmu ŠPP. Provádí diagnostickou činnost a depistáže, konzultuje, dělá poradenskou a intervenční činnost. Může se také zapojit do metodického vedení pedagogů a jejich vzdělávací činnosti.