ŠKOLA SPOLEČNÉHO UČENÍ

dětí i dospělých

V Naší škole se společně učíme:


 • přijímat a respektovat každého člověka

 • vytvářet zdravé vztahy (rovnocenné a harmonické)

 • naslouchat a vytvářet shodu dle potřeb celku

 • otevřeně sdílet a přijímat zpětné vazby, zvládat emoce a řešit konflikty.

Profil absolventa

V NAŠÍ ŠKOLE se žáci v bezpečí a důvěře učí:

 •  kriticky myslet, řešit problémy a objevovat

 • umění dialogu / diskutovat a hledat shodu


 • sebe organizovat učení a život a posouvat své limity

 • nalézat vlastní talenty a další směřování

 • životním a komunitním hodnotám v širším kontextu


 • přirozeně komunikovat i v cizím jazyce

 • spolupracovat v týmu

 • odpovědnosti za sebe a komunitu


 • péči o své fyzické i duševní zdraví a odolnosti

 • celostnímu a celoživotnímu rozvoji

  NA ČEM SI ZAKLÁDÁME

  Kritické myšlení

  Ty časy, kdy stačilo se ve škole naučit souhrn poznatků jiných lidí, jsou už pryč. Dnes je potřeba, aby člověk ke každé informaci zaujímal vlastní postoj, počínaje už prvotním zhodnocením, zda jde o informaci důvěryhodnou, nebo pochybnou. Dostatečné penzum základních znalostí nemá být jen fundamentem pro další znalosti, ale především pro vytvoření kvalifikovaného vlastního názoru.

  Týmová práce

  Celý život je plný mezilidských vazeb, člověk je přirozeně družný a ve svém okolí zanechává výraznou stopu. V různorodých úkolech pomáháme rozvíjet a tříbit tuto základní potřebu a učíme žáky, že společné dílo má velkou přidanou hodnotu oproti samostatnému, že je potřeba k němu přistupovat u vědomí zodpovědnosti, férovosti a nezastupitelnosti jednotlivce.

  Zážitkové učení 

  Poslouchat výklad učitele nebo si číst informace z knihy jsou prokazatelně nejméně smysluplné metody učení, z nichž v paměti zůstane nanejvýš 10% poznatků. Proto klademe důraz na výuku v praxi, vlastní zážitky, časté vycházky, výjezdy a exkurze. Hodně práce zvládáme venku, v rámci projektového učení a ročníkových prací umožňujeme každému zabývat se dopodrobna předmětem svého zájmu..

  Smysluplná zpětná vazba

  Neznámkujeme – žádný žák u nás nemá konkrétní úroveň od 1 do 5. Poskytujeme průběžné i závěrečné slovní hodnocení, v němž oceňujeme individuální pokrok, ale také vypíchneme nedostatky. Hodnocení je mnohostranné, realistické a motivační, ale nikoli nezaslouženě pochvalné. Pracujeme s chybou jako mocným didaktickým nástrojem, žáky vedeme k pravidelnému sebehodnocení.

  Zodpovědné občanství

  Jsme průvodci s názorem a takové chceme i žáky. Vedeme je k zodpovědnosti za vlastní budoucnost, vztahy, zdraví i společnost. Nenutíme je podávat výkony, na které nemají, ale také jim nedovolíme znemožňovat podávání takových výkonů ostatním. Zapojujeme je do diskusí a rozhodování o tématech týkajících se chodu školy.

  Radost z učení

  Schólé původně znamenalo přestávka, volný čas, zábava. Po staletích ubíjejícího biflování, ideologizace a všemožné poplatnosti navracíme pojmu škola jeho původní význam – radostné trávení času s dostatkem podnětů k přemýšlení a kreativitě. Do výuky necháváme vstoupit reálný život a probíranou látku volíme tak, aby nás vyučovací proces vzájemně obohacoval a naplňoval.

  Inspirace

  Nejsme striktně vázáni na žádnou konkrétní metodiku výuky, od každé si bereme, co nám dává smysl. Dobrá škola stojí na lidech, nikoli na ideové příslušnosti. Matematiku se učíme Hejného metodou, v rámci čtení a psaní také kritické myšlení, praktikujeme kooperativní učení, projektové učení a učení v souvislostech. Pěstujeme mezioborové přesahy, nebazírujeme na encyklopedických znalostech, kvalita u nás vždy převažuje nad kvantitou. Hlubinnou inspiraci čerpáme z díla J. A. Komenského, jehož myšlenky dodnes nezastaraly.

  Komunitní vztahy

  Jsme nadprůměrně komunikativní škola, rodiče jsou nejen informováni, ale často i vtahováni do dění. Mají možnost se přijít podívat do výuky či ji sami svým vkladem obohatit. Prostory školy dostaly svou nynější podobu díky brigádnické práci rodičů, několikrát do roka je zveme na konzultační třídní schůzky, dvakrát do roka na školní slavnost a jednou ročně na školní festival.

  Zdravá pospolitost

  Klíčovou hodnotou je pro nás vzájemný respekt a smysl pro fair play. Učíme se dodržovat pravidla, která si napřed sami odsouhlasíme. Chováme se k sobě s úctou a jsme tu všichni pro všechny jako velká rodina. Spíše než soutěživost pěstujeme spolupráci, rozvíjíme empatii a schopnost naslouchat druhým.

  Zaujaly Vás hodnoty školy a to, na čem si zakládáme? MŮŽETE NÁS PODPOŘIT! 

  200 Kč

  500 Kč

  1000 Kč

  Všem podporovatelům školy velice děkujeme!

  Jak vidí Naši školu děti a rodiče

  Díky slovnímu hodnocení nemám strach ze známek
  Oceňuji lidský a individuální přístup k dětem
  Bezpečné až rodinné a respektující prostředí malého kolektivu
  Důvěra sama v sebe, větší odvaha v řešení problémů a snaha vyřídit si věci bez pomoci, celková samostatnost
  Malé kolektivy, respektující a přátelský přístup k dětem
  Dělám to, co mě zajímá a baví
  V Naší škole pracují nadšenci, kteří se dětem věnují s obrovskou péčí a nasazením. Je tu bezpečno, milo a laskavo.

  Pro jaké děti je naše škola vhodná

  • které fascinuje reálný svět víc než virtuální

  • které mají chuť se učit, jsou zvídavé a tvořivé

  • které chtějí objevovat a rozvíjet své talenty

  • které se nebojí fyzické námahy a kontaktu s přírodou

  • které stojí o zdravou sociální interakci

  Pro jaké děti naše škola vhodná není

  • které jen utíkají před disciplínou, prací a známkováním

  • které nerady chodí a těžko snášejí fyzickou zátěž

  • na jejichž psychiku má negativní vliv ruch, neklid a živá spolupráce v hodinách

  • pro jejichž rodiče je prioritou kvantum akademických znalostí

  JAK FUNGUJEME VE VÝUCE

  Naši žáci k nám dojíždí z různých míst - od Nižbora přes Řevnice až po Prahu. Jejich ranní rozhovory tak začínají zpravidla v Berouně a Zadní Třebani, kde se setkávají a jedou společně autobusem či vlakem do Litně. Dojíždění zvládají již i nejmenší pod dohledem starších - ze zkušenosti a pozitivních zpětných vazeb rodičů vidíme jejich osamostatňování se a přebírání zodpovědnosti.

  Výuku začínáme v 8:35 hod, odpolední výuka vyšších ročníků končí v 15:00 hod. V Naší škole se výuka obvykle sdružuje do dvouhodinových bloků, dvou dopoledních a jednoho odpoledního. Mezi výukou nezvoní, takže žáci nejsou vytrhovaní z práce a přestávky mohou průvodci vyhlásit podle potřeby. Na velkou a obědovou přestávku chodíme ven. Po výuce děti přebírá školní družina (Hnízdo) či klub.

  Po zkušenostech předchozích let máme od září 2023 třídy pro jednotlivé ročníky - lépe se tak daří pracovat na vytváření třídních kolektivů, které spolu bez větších změn půjdou celých 9 let pod jménem, které si zvolí. Máme zde aktuálně Sršně, Tygry, Dreams, Kaktus, Space, TopGun, Muchomůrky a Guerillu. Žáci 3. třídy o svém jménu zatím ještě diskutují a hledají pro všechny přijatelné. Třídy se nicméně propojují v rámci projektů, na hodinách tělocviku, angličtiny, plavání, výjezdech aj.. Učit se dá nejen v lavicích - proto dává-li to smysl, jdeme pracovat ven.

  Některé tradiční předměty jsou u nás spojeny do jednoho souhrnného předmětu. Odpověď na otázku, co všechno v sobě zahrnuje např. předmět Civilizace, naleznete v našem Školním vzdělávacím programu. Jde nám o to, aby děti nevnímaly informace z jednotlivých oblastí odděleně, ale dokázaly si je propojovat, dávat do souvislostí, přemýšlet nad nimi. V průběhu devíti let školní docházky na naší škole však žáci každopádně potkají všechny oblasti, se kterými se má dítě seznámit podle rámcového vzdělávacího programu MŠMT. I ministerstvo již dochází k poznání, že víc než informace a tvrdá fakta, která dnes můžete získat na internetu všude, je pro budoucnost našich dětí důležitější rozvíjet jejich schopnosti, kompetence s nimi pracovat. Veškeré své úsilí směřujeme k Profilu absolventa, který najdete na našem webu. Svým přístupem dáváme dětem důvěru, podporu, bezpečí a prostor pro jejich osobnostní rozvoj ve skvělé lidi.

  Součástí povinné výuky je i celá řada školních akcí, výletů, výjezdů a exkurzí. Mnohé z nich obnášejí i nemalý fyzický výkon, spaní pod stanem, vlastní vaření, cestování veřejnou dopravou - prostě komfortu málo, zážitků bohatě. Přechod Beskyd, 3 denní kánoe na Berounce, lyžařský výcvik či výměnný pobyt v Německu - jsou jen stručným výčtem některých našich aktivit na 2. stupni. Adaptační pobyty na začátku školního roku se týkají 2.-9. ročníku, koncem roku vyjíždí třídy opět na několik dní do přírody. Tyto pobyty dětem dají sociálně často mnohem víc, než dny strávené ve škole.

  Škola žije hodně slavnostmi - především 1. stupeň. První školní den zahajujeme společně na zahradě a vítáme prvňáčky, kteří záhy ve výuce slaví Michaela a prožívají jeho odvahu. Soucit s druhými a dělení se zažíváme při Svatomartinské slavnosti. Silným zážitkem i pro dospělé je Adventní spirála - cesta dětí tmou pro své světýlko v doprovodu andělské bytosti. Do školy nezapomene zajít ani Mikuláš, v lednu pak Tři králové. Společnou předoslavou Vánoc je Vánoční jarmark. Na žádném Masopustu nesmí chybět koblihy naší kolegyně Míly! Sluníčko nás přijde pozdravit na Jarní jarmark, který bývá plný dílniček a výrobků našich dětí či šikovných rodičů. Do letních prázdnin se vydáme po celoškolní Akademii, kde děti s humorem a vtipem předvedou to nejlepší, co si pro nás připravily. Zde se také se slzou v oku loučíme s našimi deváťáky a rituálně slavíme přestup páťáků na druhý stupeň. A rodiče jsou u většiny těchto akcí s námi a jsou naší velkou oporou!

  A na závěr - jelikož jsme Školou společného učení ... dětí i dospělých - neustále se vzděláváme i my, dospělí, abychom Vašim dětem mohli ze sebe nabídnout to nejlepší a nezůstávali bez vývoje. Inspirujeme se navzájem, podporujeme uváděním nové kolegy, máme společné koučinky, teambuildingy, někteří studují vysoké školy či jiné odborné kurzy a vzdělávání - a baví nás to. Škola je živý organismus - učíme se společně žít a spolupracovat - stejně jako to učíme děti. I my jsme v určitých ohledech ještě na cestě - ale kdo není, že? Každý máme svoji seberozvojovou, přesto pro Vaše děti jednu společnou. Kromě průvodců jsou pro děti i průvodce k dispozici školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence i výchovný a kariérový poradce. Neváhejte se na naše Školní poradenské pracoviště kdykoliv obrátit!

  Rozhodli jste se prožít s námi kus Vašeho života? Vítejte v Naší škole!

  JAK JSME VZNIKLI

  Naše škola vznikla v září 2016 jako komunitní projekt rodičů z oblasti Berounska, kteří se rozhodli dopřát svým dětem výuku jiného typu, než je běžná v českých školách. Jdeme cestou méně frontálního předávání informací, více vlastních zážitků - méně sezení v lavici, více pohybu a pobytu v přírodě - méně akademismu, více reálného života. Učíme to, co je v dnešním světě skutečně k užitku – vyhledávání a hodnocení faktů, sběr dat, řešení problémů, ruční práce, improvizace, spolupráce. Současně rozvíjíme základní lidské kvality, mluvíme o hodnotách, budujeme soudržnou, tolerantní společnost, ve které se prosadí jednotlivec s jakýmkoli talentem a zároveň dopřeje úspěch i všem ostatním. Učíme se pracovat se stresem, ale nevyvoláváme ho zbytečně tam, kde to není nutné. Nabyté znalosti využíváme pro další praxi, nehodnotíme jejich neznalost, vysoce oceňujeme vlastní iniciativu žáků. 

  O našem pozorování Vašeho dítěte se dozvídáte na pravidelných trojschůzkách (rodič - žák - průvodce), při individuálním pohovoru i ze slovního vysvědčení. Známka je jen číslo - slova řeknou vše. Škola funguje demokraticky, hlas žáka má značnou váhu. A žáky máme různorodé – někteří od nás odcházejí do řemesla, jiní na gymnázium. Každému dáváme prostor pro jeho rozlet. Naším cílem tak je, aby od nás odcházel jako dobrý člověk. Proto se ze samých dobrých lidí skládá i celý náš pedagogický sbor.