Naše škola je komunitní projekt rodičů z oblasti Berounska, kteří se rozhodli dopřát svým dětem výuku jiného typu, než je běžná v českých školách. Méně frontálního předávání informací, více vlastních zážitků. Méně sezení v lavici, více pohybu a pobytu v přírodě. Méně akademismu, více reálného života. Učíme to, co je v dnešním světě skutečně k užitku – vyhledávání a hodnocení faktů, sběr dat, řešení problémů, ruční práce, improvizace. Současně rozvíjíme základní lidské kvality, budujeme soudržnou, tolerantní společnost, ve které se prosadí jednotlivec s jakýmkoli talentem a zároveň dopřeje úspěch i všem ostatním. Učíme se pracovat se stresem, ale nevyvoláváme ho zbytečně tam, kde to není nutné. Nabyté znalosti využíváme pro další praxi, nehodnotíme známkami jejich neznalost, vysoce oceňujeme vlastní iniciativu žáků. Škola funguje demokraticky, hlas žáka má značnou váhu. A žáky máme různorodé – někteří od nás odcházejí do řemesla, jiní na gymnázium. Naším cílem ale je, aby od nás každý odcházel jako dobrý člověk. Proto se ze samých dobrých lidí skládá i celý náš pedagogický sbor.

Přihlášení do elektronické třídnice Edookit

Pro jaké děti je Naše škola vhodná?

  • které fascinuje reálný svět víc než virtuální
  • které mají chuť se učit, jsou zvídavé a tvořivé
  • které chtějí objevovat a rozvíjet své talenty
  • které se nebojí fyzické námahy a kontaktu s přírodou
  • které stojí o zdravou sociální interakci

Pro jaké děti Naše škola vhodná není?

  • které jen utíkají před disciplínou, prací a známkováním
  • které nerady chodí a těžko snášejí fyzickou zátěž
  • na jejichž psychiku má negativní vliv ruch, neklid a živá spolupráce v hodinách
  • pro jejichž rodiče je prioritou kvantum akademických znalostí

Idea Naší školy

Kritické myšlení

Ty časy, kdy stačilo se ve škole naučit souhrn poznatků jiných lidí, jsou už pryč. Dnes je potřeba, aby člověk ke každé informaci zaujímal vlastní postoj, počínaje už prvotním zhodnocením, zda jde o informaci důvěryhodnou, nebo pochybnou. Dostatečné penzum základních znalostí nemá být jen fundamentem pro další znalosti, ale především pro vytvoření kvalifikovaného vlastního názoru.

Týmová práce

Celý život je plný mezilidských vazeb, člověk je přirozeně družný a ve svém okolí zanechává výraznou stopu. V různorodých úkolech pomáháme rozvíjet a tříbit tuto základní potřebu a učíme žáky, že společné dílo má velkou přidanou hodnotu oproti samostatnému, že je potřeba k němu přistupovat u vědomí zodpovědnosti, férovosti a nezastupitelnosti jednotlivce.

Zážitkové učení

Poslouchat výklad učitele nebo si číst informace z knihy jsou prokazatelně nejméně smysluplné metody učení, z nichž v paměti zůstane nanejvýš 10% poznatků. Proto klademe důraz na výuku v praxi, vlastní zážitky, časté vycházky, výjezdy a exkurze. Hodně práce zvládáme venku, v rámci projektového učení a ročníkových prací umožňujeme každému zabývat se dopodrobna předmětem svého zájmu.

Smysluplná zpětná vazba

Neznámkujeme – žádný žák u nás nemá konkrétní úroveň od 1 do 5. Poskytujeme průběžné i závěrečné slovní hodnocení, v němž oceňujeme individuální pokrok, ale také vypíchneme nedostatky. Hodnocení je mnohostranné, realistické a motivační, ale nikoli nezaslouženě pochvalné. Pracujeme s chybou jako mocným didaktickým nástrojem, žáky vedeme k pravidelnému sebehodnocení.

Zodpovědné občanství

Jsme průvodci s názorem a takové chceme i žáky. Vedeme je k zodpovědnosti za vlastní budoucnost, vztahy, zdraví i společnost. Nenutíme je podávat výkony, na které nemají, ale také jim nedovolíme znemožňovat podávání takových výkonů ostatním. Zapojujeme je do diskusí a rozhodování o tématech týkajících se chodu školy.

Radost z učení

Schólé původně znamenalo přestávka, volný čas, zábava. Po staletích ubíjejícího biflování, ideologizace a všemožné poplatnosti navracíme pojmu škola jeho původní význam – radostné trávení času s dostatkem podnětů k přemýšlení a kreativitě. Do výuky necháváme vstoupit reálný život a probíranou látku volíme tak, aby nás vyučovací proces vzájemně obohacoval a naplňoval.

Inspirace

Nejsme striktně vázáni na žádnou konkrétní metodiku výuky, od každé si bereme, co nám dává smysl. Dobrá škola stojí na lidech, nikoli na ideové příslušnosti. Matematiku se učíme Hejného metodou, v rámci čtení a psaní také kritické myšlení, praktikujeme kooperativní učení, projektové učení a učení v souvislostech. Pěstujeme mezioborové přesahy, nebazírujeme na encyklopedických znalostech, kvalita u nás vždy převažuje nad kvantitou. Hlubinnou inspiraci čerpáme z díla J. A. Komenského, jehož myšlenky dodnes nezastaraly.

Komunitní vztahy

Jsme nadprůměrně komunikativní škola, rodiče jsou nejen informováni, ale často i vtahováni do dění. Mají možnost se přijít podívat do výuky či ji sami svým vkladem obohatit. Prostory školy dostaly svou nynější podobu díky brigádnické práci rodičů, několikrát do roka je zveme na konzultační třídní schůzky, dvakrát do roka na školní slavnost a jednou ročně na školní festival.

Zdravá pospolitost

Klíčovou hodnotou je pro nás vzájemný respekt a smysl pro fair play. Učíme se dodržovat pravidla, která si napřed sami odsouhlasíme. Chováme se k sobě s úctou a jsme tu všichni pro všechny jako velká rodina. Spíše než soutěživost pěstujeme spolupráci, rozvíjíme empatii a schopnost naslouchat druhým.

Info o škole

Adresa školy:

Pode Zděmi 402
267 27 Liteň

Fakturační adresa:

Naše základní škola, z. ú.
Pode Zděmi 402
267 27 Liteň

Bankovní spojení: Fio Banka 2301009542/2010 (školné) 2600950375/2010 (transp. účet)
IČO: 048 26 043
IZO školy: 181 076 454
Datová schránka: e9ry62w

Město Beroun
MAP Beroun
MAP Beroun
Erasmus +

Společnosti K&V ELEKTRO a LEDVANCE zajistili výměnu interiérových světel v naší škole, za úspornější a ekologičtější variantu. Moc děkujeme.

Děkujeme městu Dobřichovice, za rozhodnutí podpořit naši činnost příspěvkem 10 000 Kč

Naše škola

Šablony II.

Kontakty:

Sekretariát:
sekretariat@naseskola.eu
tel. 608 309 887
Ředitelka:
jana.havlickova@naseskola.eu

tel. 607 068 228
Družina:
jana.burka@naseskola.eu
tel. 608 772 633

Pro zájemce o studium:
Sekretariát
sekretariat@naseskola.eu
tel. 608 309 887