Když se učíme

Jak fungujeme

V Naší škole se výuka obvykle sdružuje do dvouhodinových bloků, dvou dopoledních a jednoho odpoledního. Mezi výukou nezvoní, takže žáci nejsou vytrhovaní z práce a přestávky mohou průvodci vyhlásit podle potřeby. Na velkou a obědovou přestávku chodíme ven.

Třídy jsou na I. stupni často sloučené (1.-3. ročník, 4.-5. ročník), na II. stupni nabízíme žákům možnost propojení v mnohých předmětech, projektech a školních akcích. Některé předměty se učíme převážně ve třídě, jiné jen ojediněle (např. dějepis). Na tělocvik chodíme ven, a pokud počasí nedovolí, pak do liteňské sokolovny.

Součástí povinné výuky je i celá řada mimoškolních akcí, výletů, výjezdů a exkurzí. Mnohé z nich obnášejí i nemalý fyzický výkon, především pěší chůzi. Dosud největší akcí tohoto druhu, která si okamžitě získala oblibu a založila na tradici, byl týdenní turisticko-poznávací pobyt v českém Banátu.

Některé předměty (přírodopis, zeměpis, vlastivěda, atd.) jsou spojeny do celoročních projektů. Během čtyř let se vystřídají zeměpisná („Země v našich rukách“ – od Litně až po kontinenty), historická („Vnímáme naše kořeny“ – od pravěku do současnosti), přírodní („Různé tváře přírody“ – základní biomy a biotopy) a společenská („Člověk je tvor společenský“ – rodina, profese, lidská práva, filosofie atd.) témata tak, aby zahrnovala všechny oblasti, se kterými se má dítě seznámit podle rámcového vzdělávacího programu.

Rodiče se mohou osobně podívat do výuky nebo přijít na vypsané konzultační třídní schůzky. Dvakrát ročně, vždy před Vánoci a před Velikonoci, se koná školní slavnost s kulturním vystoupením žáků a průvodců, v květnu venkovní školní festival. Začátek a konec školního roku má rovněž slavnostní ráz a je určen i pro rodiče.

Vítáme i jiné rodičovské aktivity, doprovod na akce či pořádání exkurzí do zajímavých míst nebo technologických provozů.

Rozvrh pro školní rok 2018/2019

Harmonogram školního roku 2018/2019

Školné

Školné pro nově příchozí děti je 3 500 Kč/měsíc. Školné za červenec a srpen je 50%, tedy 3 500 Kč za celé prázdniny. Sleva na sourozence (2. dítě v Naší škole) je 20% (školné 2800 Kč/měsíc), na 3. dítě 40% (školné 2 100 Kč/měsíc), každé další dítě z téže rodiny má školné bezplatné.

Školné se platí čtyřikrát ročně, vždy na následující čtvrtletí. Jiný způsob úhrady je možný na základě individuální dohody.

Bankovní účet pro úhradu školného: 2301009542/2010 (Fio banka)

Kromě školného je potřeba počítat s dalšími náklady: třídní fond, jízdné, vstupné apod. ve výši cca 1 000 Kč/pololetí; pomůcky a materiál za cca 1000 Kč/rok; týdenní mimoškolní akce stojí cca 4 000 Kč/žáka. Zvlášť se platí také plavání, bruslení a jiné opakované programy, z nichž většina je povinných (cca 500 Kč/1 program). V maximální míře se snažíme využívat programy kompletně dotované (dopravní výchova) nebo alespoň s dotovanou dopravou (plavání, finanční gramotnost…).

Zápis

Výsledky zápisu

Ředitel Naší školy rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb (správní řád), že k základnímu vzdělávání na Naší škole jsou pro školní rok 2018/19 přijati do 1. ročníku žáci s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Zveřejněno 30. 4. 2018.

Hledáme do týmu

Naše základní škola hledá od prosince 2018 průvodce pro 4.-5.ročník se zaměřením na český jazyk a na dlouhodobou spolupráci hledáme učitele angličtiny a asistenta pedagoga!

Požadujeme: kreativní přístup, vztah k moderním a alternativním metodám výuky, zodpovědnost, dodržování tematického plánu, u angličtiny dále odbornou kvalifikaci nebo probíhající studium, živou výuku propojující teorii s praxí, práci v terénu

Nabízíme: vstřícný svobodomyslný kolektiv, širokou autonomii, prostor pro invenci a experimenty, možnost dalšího pracovního uplatnění a odpovídající platové ohodnocení