Když se učíme

Jak fungujeme

V Naší škole se výuka obvykle sdružuje do dvouhodinových bloků, dvou dopoledních a jednoho odpoledního. Mezi výukou nezvoní, takže žáci nejsou vytrhovaní z práce a přestávky mohou průvodci vyhlásit podle potřeby. Na velkou a obědovou přestávku chodíme ven.

Třídy jsou na I. stupni často sloučené (1.-3. ročník, 4.-5. ročník), na II. stupni nabízíme žákům možnost propojení v mnohých předmětech, projektech a školních akcích. Některé předměty se učíme převážně ve třídě, jiné jen ojediněle (např. dějepis). Na tělocvik chodíme ven, a pokud počasí nedovolí, pak do liteňské sokolovny.

Součástí povinné výuky je i celá řada mimoškolních akcí, výletů, výjezdů a exkurzí. Mnohé z nich obnášejí i nemalý fyzický výkon, především pěší chůzi. Dosud největší akcí tohoto druhu, která si okamžitě získala oblibu a založila na tradici, byl týdenní turisticko-poznávací pobyt v českém Banátu.

Rodiče se mohou osobně podívat do výuky nebo přijít na vypsané konzultační třídní schůzky. Dvakrát ročně, vždy před Vánoci a před Velikonoci, se koná školní slavnost s kulturním vystoupením žáků a průvodců, v květnu venkovní školní festival. Začátek a konec školního roku má rovněž slavnostní ráz a je určen i pro rodiče.

Vítáme i jiné rodičovské aktivity, doprovod na akce či pořádání exkurzí do zajímavých míst nebo technologických provozů.

Rozvrh pro školní rok 2017/2018

Harmonogram školního roku 2017/2018

Školné

Školné pro nově příchozí děti je 3 500 Kč/měsíc. Školné za červenec a srpen je 50%, tedy 3 500 Kč za celé prázdniny. Sleva na sourozence (2. dítě v Naší škole) je 20% (školné 2800 Kč/měsíc), na 3. dítě 40% (školné 2 100 Kč/měsíc), každé další dítě z téže rodiny má školné bezplatné.

Školné se platí čtyřikrát ročně, vždy na následující čtvrtletí. Jiný způsob úhrady je možný na základě individuální dohody.

Bankovní účet pro úhradu školného: 2301009542/2010 (Fio banka)

Kromě školného je potřeba počítat s dalšími náklady: třídní fond, jízdné, vstupné apod. ve výši cca 1 000 Kč/pololetí; pomůcky a materiál za cca 1000 Kč/rok; týdenní mimoškolní akce stojí cca 4 000 Kč/žáka. Zvlášť se platí také plavání, bruslení a jiné opakované programy, z nichž většina je povinných (cca 500 Kč/1 program). V maximální míře se snažíme využívat programy kompletně dotované (dopravní výchova) nebo alespoň s dotovanou dopravou (plavání, finanční gramotnost…).

Zápis

Výsledky zápisu

Ředitel Naší školy rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb (správní řád), že k základnímu vzdělávání na Naší škole jsou pro školní rok 2018/19 přijati do 1. ročníku žáci s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Zveřejněno 30. 4. 2018.