Když se učíme

Jak fungujeme

V Naší škole se výuka obvykle sdružuje do dvouhodinových bloků, dvou dopoledních a jednoho odpoledního. Mezi výukou nezvoní, takže žáci nejsou vytrhovaní z práce a přestávky mohou průvodci vyhlásit podle potřeby. Na velkou a obědovou přestávku chodíme ven.

Třídy jsou na I. stupni často sloučené (1.-3. ročník, 4.-5. ročník), na II. stupni nabízíme žákům možnost propojení v mnohých předmětech, projektech a školních akcích. Některé předměty se učíme převážně ve třídě, jiné jen ojediněle (např. dějepis). Na tělocvik chodíme ven, a pokud počasí nedovolí, pak do liteňské sokolovny.

Součástí povinné výuky je i celá řada mimoškolních akcí, výletů, výjezdů a exkurzí. Mnohé z nich obnášejí i nemalý fyzický výkon, především pěší chůzi. Dosud největší akcí tohoto druhu, která si okamžitě získala oblibu a založila na tradici, byl týdenní turisticko-poznávací pobyt v českém Banátu.

Rodiče se mohou osobně podívat do výuky nebo přijít na vypsané konzultační třídní schůzky. Dvakrát ročně, vždy před Vánoci a před Velikonoci, se koná školní slavnost s kulturním vystoupením žáků a průvodců, v květnu venkovní školní festival. Začátek a konec školního roku má rovněž slavnostní ráz a je určen i pro rodiče.

Vítáme i jiné rodičovské aktivity, doprovod na akce či pořádání exkurzí do zajímavých míst nebo technologických provozů.

Rozvrh pro školní rok 2017/2018

Harmonogram školního roku 2017/2018

Školné

Školné pro nově příchozí děti je 3 500 Kč/měsíc. Školné za červenec a srpen je 50%, tedy 3 500 Kč za celé prázdniny. Sleva na sourozence (2. dítě v Naší škole) je 20% (školné 2800 Kč/měsíc), na 3. dítě 40% (školné 2 100 Kč/měsíc), každé další dítě z téže rodiny má školné bezplatné.

Školné se platí čtyřikrát ročně, vždy na následující čtvrtletí. Jiný způsob úhrady je možný na základě individuální dohody.

Bankovní účet pro úhradu školného: 2301009542/2010 (Fio banka)

Kromě školného je potřeba počítat s dalšími náklady: třídní fond, jízdné, vstupné apod. ve výši cca 1 000 Kč/pololetí; pomůcky a materiál za cca 1000 Kč/rok; týdenní mimoškolní akce stojí cca 4 000 Kč/žáka. Zvlášť se platí také plavání, bruslení a jiné opakované programy, z nichž většina je povinných (cca 500 Kč/1 program). V maximální míře se snažíme využívat programy kompletně dotované (dopravní výchova) nebo alespoň s dotovanou dopravou (plavání, finanční gramotnost…).

Zápis

Zápis do prvního ročníku Naší školy na školní rok 2018/2019 bude probíhat ve středu 18.4.2018 od 13:00 do 17:00 v budově školy.

Registrační formulář k zápisu.

Informace k zápisu:

Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.Máte-li zájem, můžete si předem vyplnit potřebné dokumenty Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad. Dokumenty budou v tištěné podobě k dispozici také v místě zápisu.

Pro školní rok 2018/2019 stanovil ředitel Naší základní školy 12 volných míst pro první ročník.

V případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí splňujících podmínku školní zralosti překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

  1. Děti s odkladem povinné školní docházky, které byly předchozí rok zapsány do Naší školy a byl jim udělen odklad školní docházky.
  2. Děti, jejichž sourozenec je již žákem Naší školy.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.